Dịch vụ tư vấn đánh giá tác động môi trường

{Ct moi truong|Ct môi trường} Cao Nguyên Xanh chuyên thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, báo cáo và giám sát tác động môi trường, và thiết kế thi công xử lý nước thải sản xuất, xử lý n...